Algemene Voorwaarden

Artikel 1.             Definities

FPS Groep: FPS Groep V.O.F, gevestigd in Zeewolde, met hieronder vallend de bedrijfsnamen Partyverhuur Zeewolde, Springkussenverhuur Zeewolde en Flex Party Service, gebruiker van deze algemene voorwaarden (‘hierna: FPS Groep’).

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die met FPS Groep een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie FPS Groep een offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door FPS Groep van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van FPS Groep, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende reservering bon/huurovereenkomst.

Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in de Voorwaarden ook E-mail en communicatie per Whatsapp, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Opleveringsdatum: de datum waarop het gehuurde door FPS Groep aan Huurder ter beschikking wordt gesteld.

Goederen: alle objecten die FPS Groep beschikbaar stelt voor verhuur.

Manco: gebrek; hetgeen ontbreekt bij aflevering of retour komen.

Kalenderdag: de tijdsduur van 24 uur – van middernacht tot de eerstvolgende middernacht.

Koopproducten: Een product dat gekocht is en niet retour komt. Een gebruiksartikel.

Artikel 2.             Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobjecten in het verband daarmee te verlenen diensten door FPS Groep.

Eventuele afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met FPS Groep. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht. Deze wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst en nimmer voor eventuele toekomstige overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De toepasselijkheid van enige andere Voorwaarden of bedingen wordt nadrukkelijk van de hand gewezen en dus uitgesloten, behouden voor zover die Algemene Voorwaarden of bedingen door FPS Groep schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Deze Voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij FPS Groep en Huurder, dan wel hun rechtsopvolgers, partij zijn.

Indien enige bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FPS Groep en Huurder zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel de vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

FPS Groep is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Huurder besproken.

Artikel 3.             Offertes

De door FPS Groep uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij FPS Groep uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. FPS Groep is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Getoonde en/of verstrekte brochures, voorbeelden van de bescheiden, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, monsters, modellen, opgaven van afmetingen en maten en/of promotiemateriaal zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Gedane aanbiedingen, offertes of andere uitingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4.             Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat FPS Groep een bestelling schriftelijk bevestigt, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepbare offerte van FPS Groep, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende reservering bon/huurovereenkomst welke bij uitlevering aan Huurder wordt aangeboden. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Huurder aan FPS Groep verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Alle Overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat FPS Groep van onvoldoende kredietwaardigheid van de Huurder zal blijken, zulks ter beoordeling van FPS Groep. FPS Groep is te allen tijde gerechtigd de benodigde informatie hiertoe op te vragen of aan het tot stand komen van de Overeenkomst de voorwaarde te verbinden dat de Huurder een of meer voorschotten op het te betalen bedrag aan FPS Groep zal voldoen.

FPS Groep is niet gebonden aan overeenkomsten, opdrachten en offertes indien hier (schrijf)fouten in vermeld staan.

Artikel 5.             Uitvoering en wijziging overeenkomst

Elke Overeenkomst wordt door FPS Groep met de grootste zorg en vakmanschap uitgevoerd. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat Huurder dit FPS Groep per direct per e-mail via info@partyverhuurzeewolde.nl of telefonisch/whatsapp via 036-3690080 weten.

Bij een wijziging van de inhoud van de Overeenkomst vindt opnieuw een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging plaats, ook na telefonische dan wel schriftelijke aanvaarding van de Huurder.

De Huurder dient de Goederen voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van FPS Groep in goede (gebruiks)staat terug te brengen. Indien de Huurder de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan moet hij hiervan minstens 24 uur voor het eind van de overeengekomen beëindigingdatum mededeling doen aan FPS Groep. Deze kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.

Artikel 6.             Huurprijs

Alle door FPS Groep gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, deze worden berrekend ter beoordeling door FPS Groep rekening houdend met de afstand en het benodigde transportmaterieel.

Voor de verhuur van grote hoeveelheden kan FPS Groep een korting aanbieden – deze zal worden toegepast nadat de reservering middels het online boekingssysteem is ingediend.

Artikel 7.             Betaling, verzuim en annulering

Betaling dient bij particuliere verhuur uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de huurperiode te zijn voldoen middels iDeal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zakelijke verhuur wordt uiterlijk de dag na de huurperiode een factuur verzonden die binnen 14 dagen na dagtekening dient te worden voldaan.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim. Daarvoor is geen nadere ingebrekestelling vereist. Alle vorderingen van FPS Groep op de Huurder zijn onmiddellijk opeisbaar en FPS Groep heeft het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het gehuurde terug te nemen, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

Zodra de Huurder in verzuim is, is hij een boeterente verschuldigd per maand, of gedeelte daarvan. Deze boeterente staat gelijk aan de wettelijke rente. Alle kosten van FPS Groep ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wettelijke Incasso Kosten).

Als de Huurder het gehuurde voor een periode van meer dan 30 dagen na het aflopen van de huurperiode niet heeft ingeleverd is FPS Groep gerechtigd om de huur van deze extra 30 dagen te vorderen alsmede de vervangingswaarde voor het gehuurde.

Indien FPS Groep moet overgaan tot faillissementsaanvraag van Huurder is deze buiten het factuurbedrag, rente, gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringstijd schriftelijk te annuleren. Huurder is bevoegd hiervoor kosten in rekening te brengen:

100% van de huurprijs bij annulering binnen 12 uur voor aanvang van de verhuur

75% van de huurprijs bij annulering 12-24 uur voor aanvang van de verhuur

50% van de huurprijs bij annulering 24-48 uur voor aanvang van de verhuur

25% van de huurprijs bij annulering 48-72 uur voor aanvang van de verhuur

Indien de annulering schriftelijk plaatsvindt door FPS Groep op grond van slechte weersomstandigheden bij buitenplaatsing van gehuurde Goederen zullen de annuleringskosten niet van toepassing zijn.

Artikel 8.             Uitvoering

Bij uitvoering van de overeenkomst is FPS Groep gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.

Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door FPS Groep bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming gelost.

Onder de plaats van bestemming wordt verstaan: de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor transportmaterieel van FPS Groep, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand en zich bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht. Deze toeslag wordt zowel bij aflevering als bij ophalen in rekening gebracht.

Alvorens een de huurperiode ingaat kan FPS Groep aan Huurder vragen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

De huur gaat in op de dag dat het verhuurde het magazijn of depot van FPS Groep verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het verhuurde daar wordt terug ontvangen. De verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Nadat de goederen in het magazijn van FPS Groep zijn ontvangen, worden ze gecontroleerd en geteld, deze beoordeling is bindend.

Bij breuk en/of vermissing berekent FPS Groep de vervangingswaarde. Indien de vermiste goederen binnen 30 dagen alsnog worden teruggebracht, wordt de berekende prijs gecrediteerd.

Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de Huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 20% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van FPS Groep op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.

Doorverhuur aan derden door de Huurder is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van FPS Groep mogelijk.

Door ondertekening van de huurovereenkomst en door aanvaarding van het gehuurde erkent de Huurder dat het gehuurde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking is gesteld.

Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.

Iedere schade aan het verhuurde tijdens het transport en gebruik door Huurder zal aan de Huurder in rekening worden gebracht. Indien gehuurde zaken in beschadigde staat worden terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is wegens verwijtbare oorzaak door Huurder, kan FPS Groep reparatiekosten hiervoor (deels) in rekening brengen aan Huurder.

Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door FPS Groep of door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.

Goederen die aangeleverd worden door FPS Groep, dienen op dezelfde wijze weer aangeboden te worden, als dat ze afgeleverd zijn, inclusief bijbehorend vervoermaterieel.

 Artikel 9.             Verzekeringen

De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 10.           Reclamaties

De door FPS Groep ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 4 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan FPS Groep te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren tenzij de Huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.

Het is niet mogelijk om achteraf te reclameren.

Artikel 11.           Bijzondere bepalingen tentenverhuur

Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is, draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan FPS Groep blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van Huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder.

Huurder stelt tijdig voor eigen rekening en risico het afgesproken aantal personen en materialen voor het monteren/installeren en demonteren van het gehuurde beschikbaar, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de opbouw en demontage door FPS Groep zal geschieden.

Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. FPS Groep kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door FPS Groep van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet tegen FPS Groep beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door FPS Groep is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is, ook mogelijkerwijs door vrachtwagens. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

Huurder dient FPS Groep tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal FPS Groep nimmer aansprakelijk zijn voor bij plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebrachte schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de Huurder.

Indien FPS Groep voordraagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt Huurder hem de tijdsruimte die FPS Groep redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij FPS Groep gebruikelijke werktijden overdag uitgevoerd.

FPS Groep draagt zorg voor het monteren/installeren en/ of demonteren/ afvoeren van de gehuurde tent, tenzij schriftelijk vooraf anders is overeengekomen. Daarnaast kunnen extra kosten in rekening gebracht worden voor het afwijken van de afgesproken opzetlocatie.

Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van FPS Groep blijft alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door FPS Groep van het gehuurde uitsluitend voor rekening van Huurder. Huurder vrijwaart FPS Groep ter zake aanspraken van FPS Groep of derden ter zake van dergelijke schade.

Het door FPS Groep niet-tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet-tijdig door FPS Groep weghalen van het gehuurde bij Huurder of anderszins door FPS Groep niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van FPS Groep gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen.

Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder wegens niet-tijdig ter beschikking stelling van het gehuurde niet mogelijk dan nadat Huurder schriftelijk aan FPS Groep aan alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.

Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.

Vanaf het moment dat het gehuurde te zijner beschikking staat tot het moment waarop de Overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door Huurder van het gehuurde eindigt, neemt Huurder alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan Huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor FPS Groep voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van Huurder. Huurder zal het gehuurde deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het gehuurde openbare evenementen plaatsvinden, een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Huurder vrijwaart FPS Groep voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen, veroorzaakt door of verband houdende met gebreken in het gehuurde.

Huurder zal het gehuurde terstond na afgifte – bij installatie door FPS Groep na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan FPS Groep melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan FPS Groep te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal FPS Groep ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van FPS Groep – reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die in overeenstemming met het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder. Echter ontbinding kan slechts indien FPS Groep na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Huurder kan worden gevergd.

Na einde van de huuroverkomst stelt Huurder het gehuurde direct geheel ter beschikking aan FPS Groep door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering bij FPS Groep.

Voor iedere kalenderdag, dat Huurder nalaat het gehuurde aan FPS Groep ter beschikking te stellen, verbeurt Huurder een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd FPS Groeps recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat Huurder onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.

FPS Groep is gerechtigd om al wat hij uit of in verband met het gehuurde van Huurder opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huuroverkomst plaatsvinden. FPS Groep kan in het laatste geval verlangen dat Huurder de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat FPS Groep niets meer van Huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

Artikel 12.           Bijzondere bepalingen Springkussenverhuur

Huurder dient zorg te dragen voor een egale ondergrond zonder aanwezigheid van scherpe voorwerpen/materialen voor plaatsing van de springkussens. Springkussens uit het kleine segment ‘Happy’ dienen niet langdurig in de zon te wordne opgesteld: Huurder is verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk opstellen in de schaduw of het inlassen van afkoelperiodes van ten minste 15 minuten per 2 uur om oververhitting van de Goederen te voorkomen.

Tijdens gebruik van de Springkussens dient te allen tijde een persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht te houden bij gebruik van de Goederen door kinderen tot en met elf jaar. FPS Groep kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door verwondingen of kwetsuren die ontstaan door onjuist gebruik van het springkussen door onvoldoende toezicht door Huurder.

Springkussens dienen tijdens het gebruik schoon en droog te blijven. Eten en drinken, alsmede confetti, bellenblaas etc. mag niet in de springkussens worden gebruikt. Huurder is volledig aansprakelijk voor de extra schoonmaak- of reperatiekosten die voorkomen uit schending van deze regel.

Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het droog houden van de Spingkussens. Bij regenval dient het springkussen uitgezet te worden en afgedekt te worden met het onderzeil, en de blower dient droog geplaatst te worden. Indien het springkussen toch nat is geworden gedurende de huurperiode dient Huurder dit schriftelijk te melden aan FPS Groep voor het einde van de huurperiode. Indien een springkussen nat wordt ingeleverd kunnen extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

FPS Groep behoudt zich het recht voor om tot het moment van aanvang van de huurperiode het Springkussen kosteloos te annuleren indien de weersomstandigheden een veilige plaatsing van het springkussen niet kunnen garanderen. Indien het KNMI een code (geel, oranje of rood) afgeeft voor gevaarlijk weer binnen de huurperiode voor de betreffende provincie wordt de reservering kosteloos ontbonden. Mocht er 24 uur voor aanvang van de huurperiode zware neerslag, windstoten en/of vrieskou worden verwacht zonder waarschuwingscodes van het KNMI kan FPS Groep de reservering alsnog annuleren.

Artikel 13.           Aansprakelijkheid

FPS Groep is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevenden. Iedere aansprakelijkheid van FPS Groep is beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde verzekeringsbedrag.

Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan FPS Groep te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van FPS Groep door FPS Groep vastgesteld. De telling door FPS Groep is voor partijen bindend.

Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

FPS Groep is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, onverschillig van aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door Huurder van het gehuurde of van eventueel bijgeleverde materialen en/of chemicaliën.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FPS Groep aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FPS Groep toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien de verzekeraar van FPS Groep om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van het gehele factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet en grove schuld aan de kant van FPS Groep.

Artikel 14.           Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke tekortkoming welke niet aan FPS Groep kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 6 en hoger, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Huurders van FPS Groep, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van FPS Groep van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van FPS Groep opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FPS Groep niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Indien FPS Groep bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst is.

Artikel 15.           Ontbinding en Opschorting

FPS Groep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Huurder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst FPS Groep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Huurder de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Huurder bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Huurder niet langer van FPS Groep kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is FPS Groep bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van FPS Groep kan worden gevergd.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FPS Groep op de Huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien FPS Groep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Indien FPS Groep tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de Huurder zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FPS Groep gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Huurder, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16.           Borg

FPS Groep behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de huurperiode Huurder een borg in rekening te brengen. Deze borg dient te zijn voldaan voor aanvang van de verhuur.

Gebreken die vastgesteld worden door FPS Groep na inlevering van de Goederen, waaronder materiële schade of vervuiling verwijtbaar aan Huurder, zullen in eerste instantie worden verrekend met de borg. Indien de borg niet toereikend is voor de volledige schade zal een aanvullende factuur worden verstuurd.

FPS Groep is verplicht binnen 7 dagen na het eindigen van de huurperiode de gehuurde goederen te hebben gecontroleerd en bij vaststelling van een correcte inlevering de borg terug over te maken aan de Huurder. Huurder is echter zelf verantwoordelijk om bij de boeking de benodigde IBAN-informatie volledig en juist aan FPS Groep te communiceren – indien deze informatie onjuist of onvolledig is, zal FPS groep dit schriftelijk melden aan huurder en vervalt de verplichte termijn van 7 dagen, maar zal de borg teruggestort worden zodra de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 17.           Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen, en Overeenkomsten met FPS Groep is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel van zodanige Overeenkomst, zullen ter keuze van FPS Groep kunnen worden beslecht door de bevoegde (kanton) rechter van het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland.

WhatsApp